home | aktualności | archiwum | regulamin | zapisy | trasa | wyniki | galeria 2021 | galeria 2020 | galeria 2019 | galeria 2018 | galeria 2017 | galeria 2016 | historia | informacja o mieście | kontakt

menu
VII CHODZIESKA ZADYSZKA – BIEG ULICZNY -DYSTANS 10 KM
REGULAMIN
VII CHODZIESKA ZADYSZKA – BIEG ULICZNY -DYSTANS 10 KM

I. CEL IMPREZY

Promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji oraz aktywnego stylu życia. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.

II. ORGANIZATOR
Burmistrz Miasta Chodzieży
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe
WSPÓŁORGANIZATOR
Gmina Chodzież
Starostwo Powiatowe w Chodzieży

Kontakt:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży
ul. Stanisława Staszica 12
64-800 Chodzież
tel. 67 2820249 kom: 609 709 223
Dyrektor biegu – Janusz Smaruj tel. 609709029
e-mail kontaktowy: biuro.sport@mosir-chodziez.pl

Informacje-zapisy: www.zadyszka.chodziez.pl www.mosir-chodziez.pl

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w Chodzieży w dniu 9 października 2022 r. (niedziela) o godzinie 1100
2. Start i meta: tereny MOSiR ul. Stanisława Staszica 12
3. Biuro zawodów - MOSiR Chodzież - pływalnia Delfin, ul. Staszica 12
4. Biuro będzie czynne:
- w dniu 7 października 2022 r. (sobota) w godzinach 18.00 – 20.00
- w dniu 8 października 2022 r. (niedziela – dzień biegu) w godzinach 8.00 – 10.00
Weryfikacja zawodników, odbiór numerów startowych i pakietów w godzinach pracy biura.

Przechowalnia odzieży znajdować się będzie biurze zawodów, ul. Stanisława Staszica 12.
Rzeczy osobiste zawodników będą przyjmowane w dniu biegu do godz. 10:45
Wydawanie depozytu po biegu do godziny 13:15 za okazaniem numeru startowego. Zgubienie
numeru startowego zwalnia organizatora z odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.
Szatnie i natryski dla zawodników będą dostępne w pływalni ,, Delfin” ul. Staszica 12.

IV. TRASA BIEGU

1. Dystans 10 km, 1 pętla ulicami miasta i gminy Chodzież.
Zróżnicowana konfiguracja, 95% asfalt, 5% kostka brukowa.
Trasa posiada atest PZLA.
2. Oznaczenie trasy: co 1 km, pomiar międzyczasu na 5 km
3. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut. Trasa Biegu będzie zamknięta dla ruchu kołowego. Wszyscy uczestnicy bezwzględnie muszą stosować się do poleceń służb zabezpieczających trasę biegu. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 12:30 nie będą klasyfikowani i zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Zawodnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie, ponoszą za to własną odpowiedzialność, stosowną do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.

V. POMIAR CZASU

Pomiar czasu będzie prowadzony przy użyciu chipów w numerze startowym. Numer z chipem należy zamocować z przodu koszulki. Posiadanie numeru z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania.
W klasyfikacji generalnej miejsca od 1 do 50 przyznawane będą wg czasów brutto, pozostałe wg czasów netto. Miejsca w kategoriach wiekowych przyznawane będą wg wyników open.

VI. UCZESTNICTWO

1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 09.10.2022 r. roku ukończą 16 lat.
2. Osoby niepełnoletnie startują w biegu na odpowiedzialność rodzica bądź prawnego opiekuna. Warunkiem dopuszczenia do biegu osoby niepełnoletniej będzie podpisanie przez rodzica bądź prawnego opiekuna stosownego oświadczenia.
3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniach 8-9.10.2022 r.
4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie:
a) Przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu i udziale w biegu na własną odpowiedzialność.
b) Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii bądź zapisu wideo oraz udzielenie organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach, w przekazach telewizyjnych.
c) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących biegu.
5. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem jak również pełna akceptacja powyższych regulacji i zobowiązanie się do ich przestrzegania.
6. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 922). Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.

Informacja o ochronie danych osobowych – załącznik nr 1 do regulaminu.
VII. ZGŁOSZENIA – WPISOWE


1. Zgłoszenia do biegu można dokonać wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej: www.mosir-chodziez.pl, www.zadyszka.chodziez.pl
2. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do dnia 30 września 2022 r., chyba że do tego terminu osiągnie się ustaloną liczbę zawodników. Po tym terminie będzie możliwość dokonania zgłoszenia w Biurze Zawodów w dniach 8 i 9 października 2022 r. (Pod warunkiem, że nie zostanie wyczerpany limit uczestników).
3. Organizator ustala limit 450 zawodników w biegu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby zawodników.
4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpłacenie opłaty wpisowej. W przypadku zgłoszeń przez Internet, podpisy zostaną uzupełnione podczas weryfikacji w biurze organizacyjnym.
5. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem.
6. Warunkiem otrzymania świadczeń jest wniesienie opłaty wpisowej i osobiste zgłoszenie się w biurze organizacyjnym celem weryfikacji.

7. Opłata startowa wynosi:

40 zł przy wpłacie dokonanej do dnia 30.08.2022 r.
55 zł przy wpłacie dokonanej od 01.09.2021 r. do dnia 30.09.2022 r.
75 zł w dniach 8-9.10.2022 r. w biurze zawodów (jeśli nie zostanie wcześniej osiągnięty limit uczestników)
Opłatę należy uiścić najpóźniej do 30 września 2022 roku wykorzystując do tego system płatności internetowych przy formularzu rejestracyjnym.

Podczas weryfikacji w Biurze zawodów należy okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz stosownym dowodem wpłaty, jeżeli nie została ona wcześniej odnotowana przez Organizatora.

Osoby w wieku 70 lat i starsze są zwolnione z opłaty wpisowej.
8. Opłata nie podlega zwrotowi.
9. Organizator umożliwia przeniesienie opłaty wpisowej na innego zawodnika do dnia 31.08 2022 r. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego Uczestnika kierować należy na adres mailowy: biuro.sport@mosir-chodziez.pl (informację taką przesyła osoba odstępująca Pakiet startowy podając pełne dane rejestracyjne osoby rezygnującej z uczestnictwa oraz osoby przejmującej pakiet).

10. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym.

VIII. KLASYFIKACJE
Generalna kobiet i mężczyzn.
Kategorie wiekowe:
KOBIETY

K-16: 16-19 lat
K-20: 20-29 lat
K-30: 30-39 lat
K-40: 40-49 lat
K-50: 50-59 lat
K-60: 60 i więcej

MĘŻCZYŹNI

M-16: 16-19 lat
M-20: 20-29 lat
M-30: 30-39 lat
M-40: 40-49 lat
M-50: 50-59 lat
M-60: 60-69 lat
M-70: 70 i więcej

Klasyfikacja najlepszy zawodnik i zawodniczka Powiatu Chodzieskiego trzy kategorie wiekowe (o sklasyfikowaniu w tej kategorii decyduje miejsce stałego zameldowania w dniu biegu na terenie powiatu chodzieskiego).

K - 1 Powiat Chodzieski - do lat 29
K - 2 Powiat Chodzieski - od 30 do lat 49
K - 3 Powiat Chodzieski – 50 lat i więcej

M - 1 Powiat Chodzieski - do lat 29
M - 2 Powiat Chodzieski - od 30 do lat 49
M - 3 Powiat Chodzieski – 50 lat i więcej

IX. NAGRODY

1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn:

I miejsce – 700 zł
II miejsce – 500 zł
III miejsce – 400 zł
IV miejsce – 200 zł
V miejsce – 100 zł

Klasyfikacja najlepszy zawodnik i zawodniczka Powiatu Chodzieskiego:
I miejsce w każdej z trzech kategorii – 250 zł

2. Za zajęcie miejsc I,II,III w kategoriach wiekowych puchary oraz nagrody rzeczowe.
3. Uczestnicy, którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej za miejsca I-V, nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej, tym samym nagrody w kategoriach wiekowych nie dublują się z klasyfikacją generalną.
4. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale.
5. Najstarszy uczestnik i najstarsza uczestniczka, którzy ukończą bieg otrzymają nagrodę rzeczową.

X. FINANSOWANIE
1. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
2. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje, numer startowy, pomiar czasu, wodę mineralną i posiłek po biegu, koszulkę, medal pamiątkowy. Zgłoszenie i wpłata do 15.08.2021r. gwarantuje otrzymanie w pakiecie startowym koszulki w wybranym rozmiarze.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Biegu do 15 minut po zakończeniu biegu. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu i decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w dniu przeprowadzenia Biegu.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.
3. Uczestnik startuje w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Rejestrując się do biegu uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych a nawet śmierci.
4. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń lub śmierci. Zaleca się uczestnikom wykupienia we własnym zakresie ubezpieczenia NNW na czas udziału w biegu.
5. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas trwania imprezy.
6. Przystąpienie do Biegu oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz wyrażeniem zgody przez uczestników na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo w celu wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik musi także wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.
7. W sprawach nie ujętych Regulaminem biegu rozstrzyga Organizator.

Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

- Przetwarzanie danych osobowych uczestników przekazanych Organizatorowi podczas rejestracji w związku z udziałem w Imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska, daty urodzenia uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą dane osobowe.
- Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Imprezy.

- Informujemy, że podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży, mogą być wykonywane, a następnie upubliczniane za pomocą strony internetowej www.mosir-chodziez.pl oraz www.zadyszka.chodziez.pl zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.

Przebywając na terenie lub biorąc udział w imprezie sportowej, festynie czy innym wydarzeniu organizowanym lub współorganizowanym przez MOSiR, uczestnicy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

- Administratorem danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży,
ul. Staszica 12 64-800 Chodzież.
- Dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom MOSiR w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym mogą być publikowane na stronie internetowej Imprezy.

CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH:
- Dane osobowe uczestników Imprezy będą przetwarzane w celach wykonania umowy, tj. udziału Uczestnika w Imprezie, przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a także publikacji wyników. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez MOSiR. Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach MOSiR w mediach społecznościowych.

- Dane osobowe będą przetwarzane w okresie korzystania ze stron www.zadyszka.chodziez.pl www.mosir-chodziez.pl oraz udziału w Imprezie, na którą Uczestnik zapisze się za pośrednictwem strony internetowej. Po zakończeniu tego okresu, dane osobowe będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część danych osobowych w szczególności te, które znajdują się w wynikach Imprezy mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych, archiwalnych lub promocyjnych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
- Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych m. in. w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa lub przebywania na terenie wydarzenia. Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, które MOSiR jako administrator posiada w swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć. Dane te są przechowywane do czasu wycofania zgody lub osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane.

PODSTAWA PRAWNA:
- 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
- Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora, którym w tym przypadku jest promocja działań MOSiR) oraz art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO tj. zgoda podmiotu danych oraz wykonanie umowy, której Uczestnik jest stroną. - Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
• osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (np. dyrektor, kierownik);
• osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

SKARGA NA SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
- Skargę można wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa